skip to Main Content

Boligselskabet

På den ejendom du bor i, er der tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks. brand -, storm-, vandskader og indbrud på ejendommen er dækket under denne forsikring.

Opdager du, at der er sket skade på ejendommen, opfordres du til øjeblikkelig at kontakte ejendomskontoret og fortælle om skaden.

Skade på dine private ejendele

Hvis der sker en skade på dine private ejendele stiller sagen sig anderledes, for skaden er ikke umiddelbart dækket af den bygningsforsikring som boligselskabet har tegnet.

Dine personlige ejendele såsom tøj, møbler, cykler m.m. kan blive udsat for mange skader i hverdagen. Derfor anbefaler vi, at du tegner en familie-/indbo- forsikring, hvis du ikke allerede har en i forvejen.

Ud over de skader der kan ske på dine ejendele, kan du eller dine børn også blive gjort ansvarlig for, at forvolde skade på en anden person eller en anden persons ejendele. Også her vil du have gavn af din forsikring. Herudover vil din private familie-/indbo- forsikring dække dit rejsegods, når du er på ferie i udlandet.

Hvad dækker en familie- / indboforsikring?

Denne forsikring vil generelt dække brand-, tyveri- og vandskader. F.eks. vil der være dækning for vandskade på indbo opstået på grund af et sprængt vandrør eller skade som følge af vandgennemtrængning fra loftet umiddelbart efter en stormskade på taget/bygningen.

Såfremt du bliver udsat for tyveri, er der forskelle i forsikringsselskabernes dækning, men generelt kan det siges, at ved almindeligt (simpelt) tyveri fra uaflåst rum/bygning dækkes normalt kun almindeligt indbo – det kunne f.eks. være tæpper; stole, borde, tøj og lignende. ved indbrudstyveri dækkes normalt alt indbo.

Hvis skaden sker

Bliver du udsat for en skade, skar du kontakte det forsikringsselskab, hvor du har tegnet din familie- /indboforsikring. Forsikringsselskabet sender en skadeanmeldelse, som du skal udfylde. Har du spørgsmål eller problemer med at udfylde skadeanmeldelsen, kan du kontakte dit forsikringsserskab for at få råd og vejledning.

Hvad kan jeg få i erstatning?

Din familie-/indboforsikring erstatter efter “nyværdi princippet” – det betyder f.eks. at et gammelt skrivebord erstattes med et tilsvarende nyt skrivebord. Smid ikke beskadigede genstande ud, da forsikrings- selskabet måske vil besigtige genstandene.

Dækning for stjålet guld, sølv, smykker og videoapparater m.v. (også kaldet tyvetækkeligt gods) er normalt kun dækket ved indbrudstyveri. Det betyder at tyven skal skaffe sig adgang til lejligheden ved at bryde et vindue op (synligt tegn på indbrud). Enkelte forsikringsselskaber har tillige begrænsning i totalværdien for tyvetækkerigt gods. ALLE tyveriskader skal anmeldes til politiet indenfor 24 timer.

PAS PÅ!

Det er din pligt, som lejer i boligselskabet og som forsikringstager, at afværge og begrænse en skade i at opstå eller udbrede sig. Dette gælder, uanset om det er en skade på dine egne ejendele eller på ejendommen, du bor i. Dette kunne f.eks. betyde, at du ved en vandskade sætter en spand op, hvis vandet oppefra. Frytter ting væk fra vandet. Prøver at lægge plastic ud, tørre vandet op eller hvad der nu ville begrænse skaden i situationen. Undlad at tilkalde hjælp til en større afdækning og/elle oprydning, før du har talt med forsikringsselskabet. Det er ikke altid at den afdækning, som du mener er nødvendig, er dækket af forsikringen.

Hvad sker der, hvis jeg ikke er forsikret?

Tyveri, sprunget vandrør m.m.- skade på dine private ejendele

Bliver du udsat for en skade, som du ikke kunne forudse, kan du eventuelt få hjælp til dækning af rimeligt begrundede udgifter (nødvendige genstande) fra din kommune. Det er dog en forudsætning, at du ik- ke selv kan betale. Hvis du har et arbejde og en almindelig indkomst, vil du udelukkende kunne få hjælp, hvis der er tale om væsentlige ændringer i dine forhold. Mener du det er tilfældet, skal du kontakte dit lokale kommunekontor.

Som udgangspunkt betyder dette, at får du indbrud og dine ejendele bliver stjålet, vil du ikke kunne få erstatning fra kommunen, og du skal selv dække udgifterne til nye ejendele.

Storm, vand -og brandskader

Hvis din bolig bliver udsat for en storm-, vand- eller brandskade skal du kontakte politiet, brandvæsnet og/eller kommunen.

Er der tale om en skade, hvor din bolig i en periode vil være ubeboelig, vil en af de ovenstående instanser holde et informationsmøde umiddelbart efter skaden, hvor de vil hjælpe og rådgive dig.

Politiet vil bevogte ejendommen og sørge for, at uvedkommende ikke kommer ind i din lejlighed. politiet afgør også, hvornår du kan vende tilbage til din lejlighed, da de skal have afsluttet undersøgelserne og frigivet ejendommen. Hvis du gerne vil hente noget i din lejlighed, skal du kontakte politiet.

Hvor skal jeg bo?

Hvis du har en familieindboforsikring vil forsikringsselskabet sørge for genhusning.

Har du ingen forsikring, vil kommunen finde et midlertidigt sted, hvor du kan bo. De vil også træffe aftaler om forplejning og indkvartering. Politiet sørger for transporten dertil.

Dine kæledyr

Hvis du ikke kan have din hund, kat eller andet husdyr med dig, så hjælper politiet dig med at anbringe det i et dyreinternat. Har du glemt dit husdyr i lejligheden, så henvend dig til politiet eller brandvæsnet.

Hvis du kommer til skade

Er du som følge af skaden blevet indlagt eller sygemeldt, skal du kontakte din arbejdsplads og kommunen og eventuelt din fagforening. Her vil du få svar på spørgsmål om sygedagpenge m.m.

Kan jeg lade være med at betale husleje, for en lejlighed som er brændt ned?

Du skal blive ved med at indbetale den sædvanlige husleje. Kontakt eventuelt boligselskabet og få svar på alle praktiske spørgsmål om huslejen, indtil du kan flytte tilbage til din lejlighed.

Gas og strøm

Brandvæsnet tager kontakt til el-og gasforsyningen, som afgør om gas og strøm skal afbrydes. Hvis der er sket skader på installationerne i enkelte lejligheder, skal skaderne udbedres af en autoriseret elektriker eller blikkenslager.

 

Back To Top