skip to Main Content

Hvad vil det sige at bo alment?

Her er det dig, der bestemmer. I en almen lejebolig er der ingen, der skal tjene på huslejen. Det vil sige, at det er beboerne, der vedtager budgettet og træffer beslutning om vedligeholdelse, fornyelse og forbedringer. Det er også beboerne, der fastlægger regler for de grønne fællesområder, beboerlokaler, vaskerier, legepladser m.m.

Beboerdemokrati
Beboerne i en boligafdeling vælger en afdelingsbestyrelse på beboermødet, der afholdes mindst én gang om året. Her fremlægges regnskabet og budgettet for det kommende år, ligesom der stemmes om eventuelle indkomne forslag. Alle kan stille op til afdelingsbestyrelsen. Det er det, der kaldes beboerdemokrati.

Dine rettigheder, muligheder og pligter som beboer:
Ud over at deltage i beboerdemokratiet, har du som beboer en lang række andre rettigheder og muligheder. Du har eksempelvis ret til at lave forbedringer og ombygninger i din bolig.
Som beboer har du også en række pligter og rettigheder, der blandt andet skal sikre, at alle i din boligafdeling trives og har det godt.

Beboerdemokratiet i en almen boligorganisation er fastlagt i en række love og bekendtgørelser, men også i boligorganisationens egne vedtægter.

 

Der er mange begreber at holde styr på – her er en kort oversigt over de beboerdemokratiske organer, man kan finde i en almen boligorganisation:

Øverste myndighed:

I en almen boligorganisation med boligafdelinger
Repræsentantskab – består af boligorganisationens bestyrelse og mindst 1 repræsentant for hver afdeling (LAB § 11, stk. 1)
De afdelingsvalgte repræsentanter skal udgøre flertallet
Generalforsamling – omfatter boligorganisationens bestyrelse, boligorganisationens medlemmer (lejere og enhver, der er opnoteret på boligorganisationens venteliste) og medlemmernes myndige husstandsmedlemmer (LAB § 11, stk. 4)
Repræsentantskab/generalforsamling varetager boligorganisationens overordnede anliggender som fx beslutning om byggepolitik, køb eller salg af boligorganisationens ejendomme, godkendelse af boligorganisationens og afdelingens årsregnskab og godkendelse af boligorganisationens vedtægter. På det årlige møde vælges organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen
Organisationsbestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for boligorganisationen og dens afdelinger og er økonomisk og juridisk ansvarlig for hele boligorganisationen. Det betyder at ansvaret for driften, udlejningen, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og daglig administration henhører under organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen ansætter normalt en direktør eller en forretningsfører til at stå for den daglige ledelse af boligorganisationen.

I pjecen Medlem af organisationsbestyrelsen kan du læse mere om arbejdet i bestyrelsen.

Afdelingsmødet
Hvert år indkaldes beboerne i en boligafdeling til et møde, hvor alle vigtige beslutninger vedrørende afdelingens drift behandles og vedtages. Det er på afdelingsmødet, at beboerne beslutter, hvilke arbejder og aktiviteter, der skal sættes i værk i afdelingen i det kommende år. Disse arbejder danner grundlag for næste års budget. Beboernes husleje afhænger således af aktivitetsniveauet i afdelingen. Beboerne vælger en afdelingsbestyrelse, der varetager afdelingens interesser i det daglige.

Afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er at sætte sig ind i afdelingens drift og på et afdelingsmøde forelægge de andre beboere, hvilke arbejder og aktiviteter afdelingsbestyrelsen skønner, bør igangsættes i afdelingen. Forslagene skal godkendes af afdelingsmødet for at kunne føres ud i livet. Når forslagene er vedtaget, skal afdelingsbestyrelsen sikre, at arbejdet bliver udført.

Hvordan kan du som bestyrelsesmedlem bidrage til at skabe udvikling og værdi for beboerne i de enkelte afdelinger? Det er formentlig den overordnede motivation for at være med i bestyrelsen. Kunsten i bestyrelsesarbejdet er imidlertid at fastholde dette fokus, for der er mange regler, opgaver, interesser og aktører i den almene boligsektor.
Er du afdelingsbestyrelsesmedlem og ønsker du at dygtiggøre dig, tilbyder BL hvert år forskellige kurser, der måske kan være relevant for dig eller andre i din afdelingbestyrelse.

Du kan læse meget mere beboerdemokrati ned mere under boligselskabernes landsforening på www.bl.dk

Hvordan får du indflydelse og hvad er beboerdemokrati?

Som beboer styrer du, sammen med dine naboer, din boligafdeling.

Du og din nabo har indflydelse
Du er med til at bestemme, hvad der sker i din boligafdeling.
Hvad skal pengene bruges til næste år? På det årlige afdelingsmøde besluttes det om for eksempel legepladsen skal renoveres. Om der skal være sommerfest eller indkøbes en fælles trillebør.
Du skal blot stille forslag om det på det årlige afdelingsmøde.

Hvad er en afdelingsbestyrelse?
En afdelingsbestyrelse vælges af dig og din nabo og varetager dine interesser, kommunikationen med Boligkontorets medarbejdere, boligselskabet og ejendomsfunktionærer i boligafdelingen.
Bestyrelsen vælges på det årlige afdelingsmøde.

Kan du komme i afdelingsbestyrelsen og hvordan vælges medlemmerne til afdelingsbestyrelsen?
Ja – du kan også opstille til afdelingsbestyrelsen på afdelingsmødet ved blot at udtrykke dit ønske. På mødet vælges medlemmerne til bestyrelsen i din boligafdeling, efter hvem der får flest stemmer.

Afdelingsbestyrelserne ledes af organisationsbestyrelserne
Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligselskabet og alle dens afdelinger. Her ligger ansvaret for boligselskabets økonomi og drift som for eksempel udlejning.
Flertallet i denne bestyrelse skal bestå af beboere, og tit kommer medlemmerne af denne bestyrelse fra boligselskabets egne afdelinger.

Back To Top