skip to Main Content

Generelt

Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser skal lejerne i Egebjerghaven overholde denne husorden, herunder iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der påbydes af afdelingsbestyrelsen og boligselskabet.

Ejendomsmesteren varetager på boligselskabets vegne opgaver på ejendommen, herunder opsyn med at husordenen overholdes.

Lejerne skal tage hensyn til hinanden og udvise god ro og orden, således at ingen har grund til at føle sig generet.

Lejerne skal passe på ejendommen, dens installationer og anlæg, således at den ikke bliver skadet eller skæmmet.

Lejerne må ikke i eller på ejendommen anbringe eller bruge ting, der ved lugt, støj, brandfare eller lignende er til gene eller fare for lejerne eller ejendommen.

Affald

Køkkenaffald, herunder affald fra husdyr, skal lægges i affaldsposer som lukkes, inden de lægges i de opstillede containere.

Lågene på containerne skal holdes lukkede og intet affald må henkastes på ejendommens areal.

Kun brandbart materiale må henlægges i containeren i containergården.

Farligt eller forurenet affald – eksempelvis rester af maling, opløsningsmidler, batterier og medicin må ikke skaffes af vejen gennem ejendommens affaldsordninger, men skal gå retur gennem de dertil etablerede ordninger, f.eks. gennem farvehandlere og apoteker.

Ejendommes etablerede genbrugsordninger skal benyttes.

Såfremt der er større affald, kan dette stilles ved containeren, men først efter aftale med ejendomsmesteren.

Flasker og aviser skal anbringes i kommunens genbrugscontainere.

Altaner

Altanen skal holdes ren. Afløbet til nedløbsrøret skal altid holdes rent og må aldrig være tildækket.

Sne og is skal fjernes fra altanen. Efter regn og sne skal måtter, tæpper og lignende fjernes fra altanen og først lægges tilbage, når de er tørre.

Opsætning af altankasser, afskærmning og afdækning eller lignende må kun ske efter bo­ligselskabets godkendelse.

Anlæg

De grønne anlæg stilles under lejernes beskyttelse.

Knallertkørsel og cykling på flisearealerne og det grønne fællesareal er ikke tilladt. Undtaget er dog kørsel på børnecykler med støttehjul.

Affald skal lægges i affaldsstativerne.

Afbrækning af grene, beskæring af træer eller buske samt plukning af blomster er ikke tilladt. Forældrene må nøje indprente deres børn, at disse regler overholdes.

Bad og toilet

I wc-skålen må intet kastes, der kan tilstoppe afløbet.

Hvis et afløb stopper, rettes der henvendelse til ejendomsmesteren.

Støj og utætheder fra rør og haner skal omgående meddeles på ejendomskontoret.

Cykler, knallerter og barnevogne

Cykler, knallerter og barnevogne må stilles i skure og ved boligen, men ikke i porte og på reposer.

Knallerter må ikke startes eller køres på ejendommens gangarealer med tilsluttet motor.

Fodring af dyr

Fodring af dyr er ikke tilladt såvel på altaner som på ejendommens arealer.

Forsikring

Det anbefales den enkelte lejer at forsikre sit indbo, idet ejendommens forsikringer ikke dækker skader på lejernes indbo.

Fyrværkeri

Det er ikke tilladt at afbrænde fyrværkeri eller bål i ejendommen eller på ejendommens arealer.

Haver

Haver og terrasser skal anlægges og vedligeholdes efter havereglementets bestemmelser.

Husdyr

Der kan gives tilladelse til at holde husdyr i overensstemmelse med de vedtagne bestem­melser om husdyrhold.

Tilladelse til husdyrhold udstedes på boligselskabets vegne af ejendomsmesteren.

Køleskabe, komfurer og emhætter

Fejl og skader på ejendommens køleskabe, komfurer og emhætter skal meddeles til ejendomskontoret.

Leg og boldspil

Børns leg og boldspil må ikke være til gene for andre og bør henvises til de indrettede legepladser.

Der må ikke benyttes farlige legeredskaber.

Musik og støj

Støjende selskabelighed samt benyttelse af musikinstrumenter, radio, tv m.v. skal ske med fornødent hensyn til de øvrige lejere og skal dæmpes i tidsrummet mellem kl. 23.00 og kl. 08.00

Musik og sang, der har karakter af øvelse eller undervisning, og som er til gene for de øv­rige lejere, er ikke tilladt.

Af hensyn til de øvrige lejere må der i størst muligt omfang drages omsorg for, at støjende adfærd undgås.

Boremaskiner og andet støjende værktøj må kun benyttes mellem kl. 08.00 og kl. 19.00 og på søn- og helligdage mellem kl. 10.00 og kl. 12.00. Brugen skal i øvrigt begrænses mest muligt.

Parkering

Parkering af motorkøretøjer må kun finde sted på ejendommens tilhørende parkeringspladser.

Campingvogne og lastbiler må ikke parkere natten over på ejendommens arealer.

Parkerede motorkøretøjer må ikke køre i tomgang på ejendommens arealer.

Radiatorer

Utætte radiatorer og ventiler der ikke lukker, skal meldes til ejendomsmesteren.

Skiltning

Der må kun opsættes skilte efter godkendelse af boligselskabet.

Udluftning

For at undgå fugtighed i lejligheden må der dagligt foretages effektiv udluftning.

I fyrings­sæsonen bør vinduer og døre af energisparehensyn ikke stå åbne i længere tidsrum.

Boligselskabets vejledning vedrørende udluftning bør følges.

Luftventilerne i køkken og badeværelse skal holdes rene og må ikke tildækkes eller lukkes.

Udvendige bygningsdele

Lejerne må ikke foretage forandringer, så som at male på eller bore i de udvendige bygningsdele, herunder altaner, uden boligselskabets særlige tilladelse og anvisning.

Vaskeriet

Kun ejendommens lejere (og deres hjemmehjælp) har adgang til vaskeriet og kun med det formål at vaske og ordne beboerens eget vasketøj.

Benyttelse af ejendommens vaskeri sker på eget ansvar.

Vejledning i brug af maskinerne skal følges. Maskinerne skal være fyldt maksimalt.

Vedligeholdelse af lejligheden

I henhold til vedligeholdelsesreglementet er det lejeren, der har pligt til at vedligeholde sin lejlighed. Der henvises til vedligeholdelsesreglementet.

Utætte termoruder skal straks meldes til ejendomsmesteren.

Såfremt der er tvivl om vedligeholdelse af lejligheden kan der søges råd og vejledning hos ejendomsmesteren.

Lejerne skal påse, at døre og vinduer i lejligheden er hele og tætte. Utætheder og ituslåede ruder meldes på ejendomskontoret.

Klager

Hvis en lejer vil klage over overtrædelse af husordenen, skal klagen indgives skriftligt til boligselskabet.

Vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde 10. april 1990.

Revideret på afdelingsmødet den 22 September 2015

Regler for husdyrhold

Disse regler gælder i alle boligselskabets afdelinger og der kan ikke vedtages lokale regler.

Tilladelsen gælder kun til én bolig, dvs. at ved flytning skal der søges om ny tilladelse.

Tilladelsen gælder kun til ét bestemt dyr. Udskiftes dyret, skal der søges ny tilladelse. Ved hoveddør skal der markeres med skilt, såfremt der holdes husdyr.

Husdyret skal altid, når det færdes udenfor lejligheden, bære et halsbånd forsynet med et skilt, der angiver besidderens/lejerens navn og adresse.

A       Beboere som ønsker at holde husdyr, skal indhente boligselskabets tilladelse ved henvendelse på ejendomskontoret. Tilladelsen omfatter kun ét dyr pr. husstand.

B       Ved anskaffelse af hund gælder følgende forholdsregler:

Der skal fremvises gyldig hundeansvarsforsikring samt registreringsattest fra Dansk hunderegister. På ejendomskontoret vil hunden blive fotograferet og chipskannet.

Ejendomskontoret vil herefter udlevere en farvet chip, som hunden skal bære synligt ved luftning på boligselskabets arealer. Denne chip udskiftes ved ejendomskontorets årlige tjek af gyldigt hundetegn og gyldig lovpligtig hundeforsikring.

Der kan dog aldrig gives tilladelse til at holde følgende hunderacer

Alano, Alapaha Blue Blood Bulldog, Amerikansk Bulldog, Amerikansk Pitbull/- Staffordshire- Terrier (Amstaff), Pitbull Terrier, Bandog Bullmastif, Boerboel, Bully Kuta, Bull Terrier, Cane Corso, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Dogue Brasileiro, Fila Brasileiro, Guatemalan Bull Terrier, Gull Terrier, Irish Staffordshire Terrier,Neapolitan Mastiff, Perro de Presa Canario, Perro de Presa Mallorquin, StaffordshireBull Terrier, Tosa-Inu samt blandinger af de her nævnte racer eller krydsninger.

Såfremt beboeren ikke kan dokumentere hundens race eller ejendomskontoret er i tvivl om hundens race, kan ejendomskontoret nægte hundetilladelse.

Beboere, der dags dato ejer en af ovennævnte hunderacer/typer, er pligtige til at lade hunden bære mundkurv ved luftning på boligselskabets områder.

Det er endvidere under ingen omstændigheder tilladt at passe eller have besøg af kamp- eller muskelhunde samt blandinger af de i punkt b nævnte racer eller krydsninger med andre racer på Kirstinevangs afdelinger. Det er dog tilladt at have besøg (maks. én dag uden overnatning) af hunde af racer, der ikke er nævnt i punkt b.

Beboere, som ønsker at passe en hund af racer, der ikke er nævnt i punkt b, i en periode på maks. 3 uger sammenhængende eller spredt over 1 år, skal ansøge ejendomskontoret skriftligt herom. Når tilladelse er givet, skal der fremvises en gyldig hundeforsikring, hvorefter ejendomskontoret vil udlevere en gæste-chip, som hunden skal bære ved luftning på boligselskabets arealer.

       Det er ikke tilladt en hundeejer at ophidse sin hund til angreb, ligesom andre beboere skal undlade at provokere hunden.

D        Ejeren af et husdyr er forpligtet til at hindre, at det påfører andre skade. Samtidig forudsættes det, at ejeren af et husdyr erstatter den skade, husdyret eventuelt forvolder.

       Det påhviler enhver husdyrholder at sørge for, at dyret ikke ved støj, herunder hyppig eller langvarig gøen og hylen, ved lugt, hærværk, bidsk optræden, kådhed eller på anden måde er til gene for de øvrige beboere. Endvidere må husdyret ikke hindre, at personer i lovligt ærinde får adgang til lejligheden.

       På boligselskabets områder skal dyret altid føres i så kort snor, at det kan holdes tæt ind til sin ledsager og må ikke overlades til personer, der ikke har fuld kontrol over det. Det er ikke tilladt at lade husdyr færdes frit på gade, veje, stier, legepladser og andre friarealer.

G       Ejeren er ansvarlig for, at dyret ikke forurener ejendommens friarealer, legepladser, gade- og fortovsarealer, trapper, gange eller andre fælleslokaliteter.

Såfremt en hund eller kat forretter sin nødtørft på et af de ovennævnte steder, påhviler det ejeren straks at fjerne dens efterladenskaber, samt på trapper og gange tillige straks at foretage grundig rengøring.

H       Husdyret skal holdes i helbredsmæssig god stand og må ikke udsættes for unødige lidelser. Avl med husdyr er Ikke tilladt

I        Da der forekommer indfangning af vilde katte, skal katte, som er omfattet af reglerne om husdyrhold, være øremærkede/chipmærkede. Katte skal holdes indendørs, men må dog luftes i snor med ledsager

J     Ved berettigede klager fra andre beboere eller overtrædelse af et eller flere punkter i nærværende reglement kan husdyrholdstilladelsen for den enkelte husdyrholder inddrages.

   Overholdes en bortskaffelse af husdyr på grund af inddragelse af husdyrholdstilladelse ikke, eller anskaffes husdyr uden forudgående tilladelse efter nærværende reglement, vil det blive betragtet som overtrædelse af husorden/misligholdelse af lejekontrakt, hvilket kan medføre opsigelse af lejemålet.

I øvrigt henvises til bestemmelserne i lov om hunde samt politivedtægten.

Måtte der forekomme alvorlige gener af generel karakter, vil afdelingsmødet efter fremsat forslag kunne beslutte, at der ikke fremover skal gives tilladelse til husdyrhold.

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 6. juni 2007. Revideret på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 25. februar 2009, på bestyrelsesmødet den 29. oktober 2009 og på bestyrelsesmødet den 6. maj 2014.

Havereglement for Egebjerghaven

Haver, der er tilknyttet stuelejligheder og rækkehuse, vedligeholdes af den enkelte lejer i boperioden.

Dette indebærer vedligeholdelse af plankeværk, hække, græsareal, terrasse og øvrig beplantning.

Haverne skal til enhver tid fremstå vel vedligeholdt, og græsset skal i vækstperioden holdes nede i normal lav højde, hvilket vil sige slåning én gang ugentlig i nævnte periode.

Såfremt haven er misligholdt, vil den blive ordnet for beboerens regning.

Plankeværk:

Der må ikke opsættes plankeværk. Dog er det tilladt i haverne mod søen (Egebjerghaven 55-65) at forny det eksisterende plankeværk. Afdelingen erstatter øvrige eksisterende plankeværk med hæk i de tilfælde, hvor det er nedslidt. Plankeværket skal males i GORI 88 hvid kridt, der udleveres på ejendomskontoret.

Hække:

Det er tilladt at plante en hæk omkring det enkelte lejemåls have.
Hækkens højde må dog højst være 150 cm i højden mod gårdareal (ligeledes må der opsættes pileflethegn i en højde på 150 cm). Øvrige hække maksimum 180 cm.

Der kan vælges mellem bøge- og ligusterplanter. Hækken skal klippes 1. gang senest den 30. juni og 2. gang senest den 31. august.

Beplantning:

Lejere kan frit etablere en beplantning i have.
Træer må ikke være højere end 3 m. Buske samt slyngplanter må ikke være højere end 2 m. Hverken træer, buske eller slyngplanter må være til gene for naboer eller bygningsdele.

Bemærk:

Råderetsarbejder som opsætning af terrasser, låger, markiser, drivhuse, vinterhaver, glasinddækning af tagudhæng mv. skal godkendes af ejendomskontoret.
Afdelingsbestyrelsen kan dispensere for disse regler, hvor beplantning mv. er etableret før vedtagelsen af dette havereglement, eller hvor det skønnes rimeligt.
Dette havereglement  erstatter alle tidligere havereglementer.

Låger

Der må godt opsættes en låge i hækken/plankeværket. Lågen skal dog overholde højden for disse. Lågen skal være i samme farve som plankeværk eller i grøn (evt. trykimprægneret) som hækken.

Beplantning

Lejere kan frit etablere en beplantning i have.

Træer må ikke være højere end 3 m. Buske samt slyngplanter må ikke være højere end 2 m. Hverken træer, buske eller slyngplanter må være til gene for naboer eller bygningsdele.

Før opsætning af markiser, drivhuse, vinterhaver, glasinddækning af tagudhæng mv. skal tilladelse indhentes på ejendomskontoret..

Afdelingsbestyrelsen kan dispensere for disse regler, hvor beplantning mv. er etableret før vedtagelsen af dette havereglement, eller hvor det skønnes rimeligt.

Dette havereglement erstatter alle tidligere havereglementer.

Vedtaget på afdelingsmødet den 18. september 2007.

Revideret på afdelingsmødet den 25. september 2012.

Revideret på afdelingsmødet den 23 September 2014

Revideret på afdelingsmødet den 19 September 2017

Revideret på afdelingsmødet den 20. september 2018

Back To Top