skip to Main Content

Principper for A-ordningen (Model A)

Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes bortset fra almindeligt slid og ælde.

Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.

Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.

Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift i forhold til boperiodens længde.

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse

Reglernes Ikrafttræden

Ændring af lejekontrakten

Beboerklagenævn

Boligens stand

Syn ved indflytning

I. Generelt

1. Med virkning fra den 9.10. 2001 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten.

3. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet.

II. Overtagelse af boligen ved indflytning.

1. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder nyistand- satte. Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være ny- istandsatte.

2. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedlige- holdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren ind- kaldes til synet.

2 Indflytningsrapport

Fejl, skader og mangler (skal påtales inden 2 uger)

Lejerens vedligeholdelsespligt

Særlig udvendig vedligeholdelse

Udlejerens Vedligeholdelsespligt

3. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage ef- ter, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten.

4. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren.

5. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal ud- bedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning

III. Vedligeholdelse i boperioden

1. Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Leje- ren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedlige- holdelse.

2. Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke for- ringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

3. Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen.

4. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelses- regle- mentet.

5. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner, elafbrydere, wc- kummer, cisterne, vaskekummer, badekar, køleskabe og komfurer, der er installeret af udlejeren.

6. Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejer afholder alle udgifter i denne forbindelse, bortset fra låseudskiftning ved fraflytning.

7. Udlejerenkanbeslutteatforetageindvendigvedligehol- delse i boligerne ud over det, det der fremgår af pkt. 5.

3 Anmeldelse af skader

Normal istandsættelse ved fraflytning

Misligholdelse

Ekstraordinær rengøring

Undladelse af normalistandsættelse

Syn ved fraflytning

Fraflytningsrapport

8. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.

IV. Ved fraflytning

1. Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse, der omfatter:

– hvidtning eller maling af lofter og overvægge – maling eller tapetsering af vægge – rengøring. Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre opsætningen ikke er udført fagligt forsvarligt, eller lejeren har udført anden vægbe- handling end foreskrevet.

2. Lejerenafholderudgifternetilnormalistandsættelsen,men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1 procent per måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 8 år og 4 måneder, vil udlejeren så- ledes helt have overtaget udgiften til normalistand- sættel- sen.

3. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

4. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, med- lemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har gi- vet adgang til boligen.

5. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v. betragtes

dette også som misligholdelse.

6. Normalistandsættelse kan undlades for bygnings- overflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.

7. Udlejeren foretager syn af boligen normalt på første hver- dag hvor boligen er tom, dog senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Leje- ren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges var- sel.

8. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres

4 Oplysning om istandsættelsesudgifter

Endelig Opgørelse

Arbejdets udførelse

Istandsættelse ved bytning

Boligens standard ved lejemålets begyndelse

Slid og ælde

som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller betales af udlejeren.

9. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagel- sen af kopien af rapporten.

10.Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istand- sættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistand- sættelse og eventuel misligholdelse.

11.Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af ud- gifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles.

12.I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 procent i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.

13. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranled- ning.

14. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.

V. Særlig udvendig vedligeholdelse

Lejere med have skal vedligeholde denne i henhold til afde- lingens havereglement.

VI. Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen

1. Ved lejerens overtagelse af boligen fremtræder lofter . og vægge nyistandsatte.

2. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejerens skøn har været behov for det.

3. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder.

Back To Top