skip to Main Content

Når du opsiger din lejekontrakt, skal du gøre det skriftligt. Opsigelsen skal indeholde datoen for, hvornår du senest fraflytter boligen, hvornår boligen kan ses af kommende lejer, din nye adresse samt din underskrift. Husk at din eventuelle ægtefælle/samlever også skal underskrive opsigelsen. Er der flere navne på lejekontrakten, skal alle underskrive opsigelsen.

Genudlejning af boligen kan tidligst ske en måned efter, at Almenbo har modtaget opsigelsen, enten til den 1. eller den 15. i en måned, men der kan gå op til tre måneder, inden frigørelsen kan ske. Jo tidligere en opsigelse modtages, des større chance er der for, at boligen kan genudlejes på det ønskede fraflytningstidspunkt.

Hvis boligen ønskes forsøgt genudlejet før opsigelsesvarslet udløber, skal dette anføres i opsigelsen.

Alle nøgler til boligen skal afleveres til boligselskabet ved fraflytning, og boligen skal være tom og rengjort. Du bliver indkaldt til syn af boligen med mindst en uges varsel.

Du kan bruge denne opsigelsesformular, så du sikrer, at boligselskabet får alle de nødvendige oplysninger, der er brug for i forbindelse med behandling af en opsigelse. 

Istandsættelse af lejemål ved fraflytning
Ved fraflytning skal der foretages et syn, og i alle lejemål, hvor der sker en fraflytning, skal der som hovedregel altid foretages en normalistandsættelse.

Ved normalistandsættelse forstås:
– hvidtning/maling af lofter
– maling/tapetsering af vægge
– rengøring efter håndværkere

Derudover kan der være tale om eventuel misligholdelse. Den ejendomsmester, som foretager flyttesynet, fastsætter evt. udgifter til udbedring af misligholdelse efter fastlagte retningslinier. Misligholdelse betales af fraflytter, mens almindeligt slid og ælde betales fuldt ud af afdelingen.

Ved misligholdelse forstås for eksempel:
Ødelagte hårde hvidevarer, huller i døre, manglende rengøring med efterfølgende skader på inventar, ødelagte skabe m.m.
Prisoplysning/opgørelse
Prisoplysning udarbejdes i husleje/udlejningsteamet i tilfælde af, at fraflytter ikke har deltaget ved syn af lejligheden, og oplysning skal være fraflytter i hænde senest 14 dage efter synet. Opgørelsen skal indeholde oplysninger omkring udgifterne til istandsættelsen. Priserne er fastsat ud fra oplysninger fra håndværkerne, og priserne må ved endelig afregning maksimalt stige 10% i forhold til det opgjorte beløb på synsrapporten.

Almenbo fremsender en opgørelse, så snart alle fakturaerne/håndværkerregningerne er kommet til betaling. Opgørelsen viser de faktiske udgifter i forbindelse med istandsættelsen. En endelig opgørelse skal ifølge loven tilsendes fraflytter uden unødig forsinkelse.

Ved fremsendelse af prisoplysning eller opgørelse tager Almenbo højde for det beløb, som afdelingen skal betale. I boperioden overtager afdelingen 1% af udgifterne til normalistandsættelse pr. måned, indtil der er gået otte år og fire måneder. Herefter overtager afdelingen hele udgiften til normalistandsættelse.

Lejeren kan vælge selv at sætte lejemålet i stand ved fraflytning. Istandsættelsen skal være udført håndværksmæssigt korrekt, hvilket skal godkendes af ejendomsmesteren.

Afregning
Den endelige afregning til fraflytter skal ske uden unødig forsinkelse. Ved endelig afregning tages der højde for udgifterne til håndværkere, skyldig husleje, varme/vand, vask, rykkergebyrer samt fraflytningsgebyrer m.m. Afregningen skal vise, hvad der er blevet betalt til normalistandsættelse og misligholdelse, samt hvilken andel af normalistandsættelsen afdelingen har overtaget.

Hvis fraflytter har et tilgodehavende, udbetales dette efter fraflytningen.

Back To Top